ಈಗ ನಾನು ಪಂಜರಿ ಯರವ!

ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೇಡಿಯೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಾಡಿ, ಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಕತ್ತಲು ಕತ್ತಲಾಗುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆದು ಯಾವುದೋ ಊರೋ, ಹಾಡಿಯೋ ಕಂಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು, ‘ಈ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಇದೇನಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವುದು. ‘ಈ ಇರುಳು ಇರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಏನಾದರೂ..’ ಎಂದು ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಅತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳುವುದು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತಿಂದು, ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ, ಈ ನಡುವಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳನ್ನೂ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು … Continue reading ಈಗ ನಾನು ಪಂಜರಿ ಯರವ!