ಮೋಹಿತನ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಕವಿತೆಗಳು

   ೧. ನಿನ್ನ ತೆರೆದ ತೋಳನ್ನ ಕಂಡು ಈವರೆಗೆ ಒಂದು ನೀಳ ನಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಎದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಂದು ಮಲೆ, ಹಸಿವು -ಮತ್ತು ಅಸಹನೀಯ ಈ  ಮಳೆ. ೨. ಯಾರು ನೀನು? ನಿನ್ನೆ ತಾನೆ ಕಂಡವಳು. ಕಾಗುಣಿತ ಸರಿಮಾಡೆಂದರೆ ನಾನು ಸರಿಯಿದ್ದೇನೆಯೇ ಪರಿಶೀಲಿಸು ಅಂದವಳು! ೩ ನೀನು ಹೋಗುತ್ತೀಯ ಮತ್ತೆ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ. ನಾನೂ ಅವಳ ಬಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಿತು ಈ ನೆತ್ತರು- ನಿನ್ನ ಬಳೆಯ ಚೂರು. ೪. ಹೀಗಲ್ಲ ,ಹೀಗಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಕತ್ತಲಾಯಿತು ಹೋಗು ಅಂದೆ. … Continue reading ಮೋಹಿತನ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಕವಿತೆಗಳು

ಮೋಹಿತನ ೧೦ ಕವಿತೆಗಳು

    ೧ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಚಂದ ನಿನ್ನ ಸಂಗೀತ ನನ್ನ ಕವಿತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಳ್ಳು! ನನ್ನ ಮೂಗು ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಬೆರಳನ್ನು ಘ್ರಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಂದ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಮರೆತಿರುವುದು ೨ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಸಿಗರೇಟಿನ ವಾಸನೆ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಿನ್ನ ಮಗುವಿನ ಜೊಲ್ಲಿನ ಪರಿಮಳ ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಮುಡಿಸಿದ್ದ ಕೇದಗೆಯ ಕಂಪು ಈಗಲೂ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯ ನಡುವೆ ೩ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಈ … Continue reading ಮೋಹಿತನ ೧೦ ಕವಿತೆಗಳು

ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಚಂದ

   ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಚಂದ ನಿನ್ನ ಸಂಗೀತ ನನ್ನ ಕವಿತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಳ್ಳು! ನನ್ನ ನಾಸಿಕ ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಬೆರಳನ್ನು ಘ್ರಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಂದ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಮರೆತಿರುವುದು!