ಬಾಲ್ಯ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕವಿತೆ

ಮತ್ತೇ ಬರುವೆನು ಹೆಣ್ಣೇ..

ಮತ್ತೆ ಬರುವೆನು ಹೆಣ್ಣೆ ಮರಳಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆನಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಡಿಪಟ್ಟ ಎದೆ ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ಕುಪ್ಪಾಯ, ಮುಂಡು ತುಣಿಯೊಳಗುಕ್ಕುವ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ರೇಕು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ.

ನಿನ್ನ ರಬ್ಬರಿನ ಹಾಲು ಬಸಿಯುವ ಕೈ ತುಂಬಮೊಲಾಂಜಿ ಚಿತ್ತು ಚಿತ್ತಾರ, ನಿನ್ನ ಲೇಸಿನೊಳಗಡೆಗಂಮೆನ್ನುವ ಕಾಡನಾರ ಬೇರ ತೈಲ,ನಿನ್ನ ಕಾಲುಂದುಗೆಯ ನೆಲವ ಕದಿವ ಬೆರಳತುದಿಯ ಉಗುರ, ಜಿಲ್ಲೆನ್ನುವ ಮಣ್ಣ ನೊರೆ ನೀರ,ಕೊಂಕುವ ಕೊರಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲಿಕತ್ತುಗಳ ಹುಡುಗೀ ;ನಾ ಬರುವೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದಿನವೊಂದು ಸಂಜೆಇನ್ನೂ ಸಂಜೆಯಾಗದ ಹೊತ್ತು.

ರಪರಪ ಮುಂಗಾರು ಹನಿನಾಚಿ, ಚಿಗುರುಮೊರೆವ ಕಲ್ಲಾಳ ಜಲಪಾತ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಾಬೆಳ್ಳಿ ಚಿಮ್ಮುವ ಮೀನು, ಕೆಂಪು ಕೆಂಪೋ ಮಣ್ಣು,ಮೋಡ ನೀರಾಗಿ ಕರಗಿ ದುಮುಕಿ ದುಮ್ಮುಕ್ಕಿ,ನಿನ್ನ ಬೀಡಿನ ಹುಲ್ಲು ಮಾಡಿನ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಹನಿಗರಿತೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆ ಯಾವ ಪಾಪಿಯುಈಜದ ಕಡಲು, ಕೆನ್ನೆ ಗುಳಿ ಕರೆವ ಕಣ್ಣಿನ ಧಿಗಿಲುನಾ ಬರುವೆ ಹೆಣ್ಣೇ ನಿನ್ನ ಚಿವುಟಲಿಕ್ಕೆ

ನಿನ್ನ ದಂಡೆಯ ಬಿಸಿ ಹೊಯ್ಗೆ ಸುರಿವ ಹನಿಯೆಲ್ಲಹಬೆಯೋ ಹಬೆ, ಹನಿ ಮುತ್ತು ಬೆವರ ಹನಿಗಟ್ಟಿಹೊಳೆವ ಕಣ್ಣು. ನಿನ್ನ ಬಾಳೆ ಮೀನಿನೆದೆ ಮಿಡಿವಎಳೆ ಎದೆಯ ಬಡಿತ, ಒಡಲ ಕೆಳಗಿನ ಒಡಲರೋಮ ರೋಮಾಂಚನ. ಬಿರಿವ ಬೆರಗಿನ ತುಂಬನಿನ್ನ ಕದಿರಿನ ಕಾವು ಕಾವೇರಿ ಹರಿದು,ಯಾವ ನೋವಿನ ಕಾವ್ಯ ಕೊಡದ ಕಂಬನಿ ಖುಷಿಯ,ನಿನ್ನ ಕಲ್ಲಾಳ ಮಲೆ ಏರು ತಗ್ಗು, ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿಯಸೇಂದಿಯ ಸಿರಿಯ ಹೀರಬರುವೆಹೆಣ್ಣೆ, ನಾನು ಬರುವೆ.

ಅರ್ಥಕುಪ್ಪಾಯ: ರವಿಕೆಯಂತಹ ಅಂಗಿಮುಂಡು ತುಣಿ: ತುಂಡು ಸೀರೆಮೈಲಾಂಜಿ: ಮದರಂಗಿಲೇಸ್ : ತಲೆ ಬಟ್ಟೆಅಲಿಕತ್ : ಕಿವಿ ಆಭರಣ

Advertisements