ಮೋಹಿತನ ಒಂದು ಸಂಕೋಚದ ಕವಿತೆ

ಕ್ಷಮಿಸು,1105070152796_240_29728.jpg

 ಕ್ಷಮಿಸು, ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ

ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಖಾಡೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತು.

ನಿನ್ನ ಎದೆ,ಹೊಕ್ಕಳು,ನಿನ್ನ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ, ತೊಡೆ…

ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಂದು ತೇಗಿದ್ದಾಯ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮ!

ಇನ್ನು ಏನಂತಲೂ ಪರದಾಡಿ ಮುಗಿಯಿತು.

ಈಗಲಾದರೂ ಕಣ್ಣು ತೆರೆ, ಹೇಳು,

ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟುಕೋ.

ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರು.ತುಟಿ ಒರೆಸಿ ಮಾತನಾಡು.

ಮುಗಿಯಿತೇ ಅಂತಾದರೂ ಕೇಳು.

ಸುಮ್ಮಗೆ ನಗದಿರು.

Advertisements