ಎರಡು ಪುಟಾಣಿ ಕವಿತೆಗಳು

 -೧-

ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತು….. ..

                                       [ಚಿತ್ರಗಳು:ಚರಿತಾ]                

ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಆ ಕಾರುಣ್ಯ ಮತ್ತೆ

ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು?

ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನು ಆ ಬರವು

ಒನಪಿಲ್ಲದೆಯೇ ಯಾವ ವಾಸನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ

ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧ ಗೊಳಿಸುವುದು ಬರಿಯ ಕೇವಲ

ಒಂದು ಅಂಗುಲ ನಗೆಯಿಂದಲೆಯೇ ಯಾವತ್ತು

ನಾನು ನನ್ನ ನಖಗಳ ಮರೆತು ಮುಳುಗುವ ಜಗವ

ನೋಡುವುದು ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತು

ಆ ಕಾರುಣ್ಯ ಮರಳಿ ಬರುವುದು?

-೨-

ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ

ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ

ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಪದಗಳು ಮಾತನಾಡುವುದು

ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳು ಅಡಗಲು ಹವಣಿಸುವುದು.

ಕಳೆದದ್ದು ಇರುವುದು ಮತ್ತು ನಡೆಯಲಿರುವುದು

ಸನ್ನೆಗಳಲಿ ಅರಿವಾಗುವುದು.

ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲಇದು ಯಾವುದೂ.

ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಒದ್ದೆಯ ಹಿಮದ ಮಣಿಯ

ಗಾಳಿ ಆಡಲುನಾಚುವ, ಘನ ಗಂಬೀರ ಕಡಲೂ ನಗುವ

ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತಹ ಜಾರುವ ಜಾಗ,

ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲಇದು ಯಾವುದೂ…..

 

Advertisements